خشایار آشوری مهندسین معمار
 

  پروژه ساختمان اداری تجاری مهدی


موقعیت پروژه: تهران، پاسداران
مساحت زمین: 1000 متر مربع
مساحت ساختمان: 4200 متر مربع
سال شروع: 1386     سال پایان: 1389